Algemene voorwaarden Luxescooters

1. Inleiding

In dit document treft u de algemene voorwaarden van Luxescooters. Allereerst is het goed om u te informeren dat Luxescooters hierbij de algemene voorwaarden van andere partijen van de hand wijst.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Luxescooters, hierna te noemen Luxescooters.
 • Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die diensten van Opdrachtnemer afneemt dan wel met wie Opdrachtnemer in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.
 • Leverancier: De partij waar het product vanuit verzonden wordt.
 • Overeenkomst: Iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Luxescooters en Klant tot stand komt.
 • Schriftelijke communicatie: Alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze omschrijving.

Heeft u vragen? Neem dan zeker contact met ons op.

Info@luxescooters.nl
KvK: 73934070
Btw: NL002253363B81
Adres: Huismus 18. 7827AR Emmen (geen bezoekadres)

2. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden van Luxescooters zijn van toepassing op iedere aanbieding van, en Overeenkomst met Luxescooters tussen Luxescooters en een Klant, waarop Luxescooters deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De algemene voorwaarden van Luxescooters zijn van toepassing ongeacht de algemene voorwaarden van Klant: deze worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de algemene voorwaarden van Luxescooters niet van toepassing.

3. Prijzen

 1. Als prijs voor de te leveren diensten en/of goederen, geldt de prijs zoals deze vermeld is in het aanbod van Luxescooters. Deze prijzen worden altijd vermeldt op de website.
 2. Wanneer prijzen wijzigen, wordt dit altijd duidelijk aangegeven op de webshop.
 3. Kortingen van Luxescooters zijn altijd onder voorbehoud: hier kan geen aanspraak op gemaakt worden.

4. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Luxescooters en Klant komt tot stand door aanbod en aanvaarding (6:217 BW). De klant aanvaardt het aanbod zoals aangegeven op de webshop van Luxescooters door de bestelling te plaatsen en betaling te verrichten.
 2. De kostenopgave hangt immer samen met het product en de verhoudingen met de Leverancier.
 3. Wijzigingen van, en aanvullingen op de Overeenkomsten vanuit Klant, met Luxescooters kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden. In beginsel is dit niet mogelijk.
 4. Werknemers of derden kunnen geen voor Luxescooters bindende afspraken maken met Klant. Werknemers of derden zijn wel gerechtigd om posities van Klant voor Luxescooters te wijzigen.
 5. De Overeenkomsten kennen geen specifieke looptijd.

5. Uitvoering Overeenkomst

 1. Luxescooters zorgt altijd voor een duidelijk overzicht van prijzen en aanbod. Luxescooters zorgt zoveel als mogelijk dat er geen verwarring ontstaat.
 2. Retourneringen dienen via de Leverancier partij geregeld te worden.
 3. Luxescooters handelt immer volgens de geldende beroepsstandaarden en neemt de hoogste zorgvuldigheid in acht.
 4. Bij uitvoering van de Overeenkomst neemt Luxescooters altijd de hoogste zorg in acht. Luxescooters werkt altijd volgens de geldende beroepsmaatstaf en conform wet- en regelgeving.
 5. Wanneer Klant Luxescooters verzoekt herstelwerkzaamheden te verrichten bij complicaties, zal Luxescooters dit doen wanneer dit binnen redelijke grenzen is. De beoordeling of het verzoek binnen redelijke grenzen van de Overeenkomst valt, is aan Luxescooters.
 6. Bij ontevredenheid over werkzaamheden door Klant wordt nimmer geld terugbetaald door Luxescooters, dit is aan de Leverancier.

6. Levering

 1. De levering van de goederen vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag en tijdstip, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen. Hierbij is het belangrijk om aan te stippen dat Luxescooters hierbij afhankelijk is van de Leverancier.
 2. Het staat Luxescooters vrij om een aanbod te allen tijde te herroepen.
 3. Levering vindt meestal binnen 72 uur plaats, uiterlijk binnen 5 dagen. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor levering bij de Leverancier.
 4. Levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.
 5. Indien tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot het moment waarop Luxescooters redelijkerwijs in de gelegenheid is tot levering.

7. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt direct door Klant aan Luxescooters.
 2. In gevallen dat Luxescooters een factuur stuurt na verzending van producten: Wanneer niet betaald wordt binnen 14 dagen, wordt er een eerste betalingsherinnering gestuurd. Voor deze eerste betalingsherinnering geldt een betaaltermijn van 10 dagen. Bij deze eerste betalingsherinnering wordt Klant op de hoogte gesteld van administratiekosten die in rekening worden gebracht wanneer een tweede betalingsherinnering noodzakelijk is: deze administratiekosten bedragen 5% van het openstaande factuurbedrag.
 3. Wanneer het openstaande factuurbedrag na de eerste betalingsherinnering niet betaald is, volgt de tweede betalingsherinnering. De betalingstermijn is in geval van een tweede betalingsherinnering 7 dagen. Tevens worden hierbij de administratiekosten in rekening gebracht die aangezegd zijn in de eerste betalingsherinnering (zie artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden).
 4. Wanneer de tweede betalingsherinnering niet voldaan is, neemt Luxescooters de gepaste stappen om wettelijk toegestane kosten in rekening te brengen bij Klant. Er wordt, indien nodig, een derde partij ingeschakeld voor innen van de openstaande bedragen.

8. Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag heeft Luxescooters de bevoegdheid om de wettelijke rente ex. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 2. De buitengerechtelijke kosten die Luxescooters (of een ingeschakelde derde) maakt om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende Klant in rekening worden gebracht.

9. Aansprakelijkheid

 1. Luxescooters is op geen enkele wijze aansprakelijk voor allergische reacties op de door Klant gekochte producten. Klant heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid: het lezen van het etiket, wetende welke allergieën deze Klant heeft alvorens het product te gebruiken.
 2. Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Luxescooters gesloten overeenkomst jegens Klant en/of derden wordt bij dezen uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Luxescooters aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor andersoortige content.

10. Auteursrechtelijke bepalingen met betrekking tot Luxescooters

Wanneer Luxescooters content gebruikt op de website, ligt de aansprakelijkheid voor auteursrechtelijke geschillen met betrekking tot deze content bij Luxescooters. Luxescooters sluit aansprakelijkheid hoe dan ook uit op dit gebied.

11. Klachten

 1. Klant dient klachten over gebrekkige diensten volledig en duidelijk te omschrijven. Deze moeten vervolgens binnen bekwame tijd worden ingediend bij Luxescooters. Dit is nadat Klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Kennisgeving binnen een maand is tijdig.
 2. Klant dient Luxescooters altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen voor vervanging of herstel van het geleverde.
 3. De beoordeling of een gebrek voor vergoeding van kosten in aanmerking komt is altijd aan Luxescooters, ongeacht het hiervoor bepaalde.
 4. Bij gebrekkige diensten waar Klant klachten over heeft geuit, zal Luxescooters, binnen redelijke grenzen, zorgen voor herstelwerkzaamheden. Dit hangt immer af van de handelswijze van de betrokken Leverancier.

12. Retourvoorwaarden

 1. Klant heeft het recht tot terugzending van product zoals deze is aangegeven bij Leverancier. De klant dient per e-mail of brief een verzoek in te dienen voor terugname van het product alvorens hij dit verstuurd. De volledige order dient te worden teruggestuurd. Het is niet mogelijk een deel van een order te retourneren.
 2. Klant dient in ieder geval zelf zorg te dragen voor de retourzending naar Leverancier. De kosten hiervan komen voor rekening van Klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Leverancier zijn voor verantwoording en rekening van de Klant. Indien
 3. Voorwaarden voor retourzending:
  a. de goederen dienen geheel compleet en in de originele staat te zijn
  b. de goederen dienen ongebruikt te zijn
  c. de goederen dienen schoon te zijn, zoals de Klant deze heeft ontvangen
  d. de goederen dienen geadresseerd te zijn aan het door Luxescooters opgegeven retouradres.
 4. Na ontvangst van de goederen zal het aankoopbedrag, minus de eventuele kosten voor retourzending, binnen 30 dagen geretourneerd worden aan de koper. Uiteindelijk geldt de termijn die vermeldt is door de Leverancier
 5. Speciaal voor de koper samengestelde orders kunnen niet geretourneerd worden.

13. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Luxescooters heeft alle zaken conform de geldende AVG- en privacywetgeving geregeld. Bekijk hier de privacyverklaring.

14. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

15. Nawerking

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

16. Strijdige clausules

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

17. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Klant en Luxescooters wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard.

18. Forumkeuze

De rechtbank (hier zelf door koper iets in laten vullen) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft Luxescooters het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.